Accedeix

Termes i condicions

Termes i condicions

1.- Part venedora

S’entén per part venedora el Centre Excursionista de Lllinars amb domicili a la Plaça dels Països Catalans, s/n, Llinars 08450 (Barcelona) Espanya. CIF: .

2.- Vigència:

Les presents condicions generals de venda regeixen tant per la utilització del portal d’internet www.cellv.cat com per totes les operacions realitzades amb mercaderia o serveis entre el Centre Excursionista de Llinars (en endavant “Cellv” i els clients. Per mercaderia o serveis s’entén qualsevol cosa material o no que s’ofereixen a través del portal d’internet www.cellv.cat.
Únicament seran vàlides les condicions generals de venda del Cellv en la versió vigent corresponent. El Cellv podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de venda, podent-les adaptar a les circumstàncies legals i econòmiques del moment. La modificació entrarà en vigor a partir de la següent comanda que el client cursi a través del portal del Cellv.
El Cellv no reconeixerà cap modificació d’aquestes condicions generals de venda a no ser que el Cellv les hagi reconegut expressament per escrit.

3. Preus:

El preu de venda que es considera acordat per una comanda és el que està en vigor i consta a la nostra pàgina web o el que apareix en els nostres fullets, llistes de preus, etc. En cas d’errors d’escriptura, impremta o de càlcul ens reservem el dret a desistir de l’operació.

4. Establiment del contracte:

La comanda d’un client es considera una oferta vinculant per a l’establiment d’un contracte de compravenda sobre el producte sol·licitat.
El contracte s’estableix en el moment en què el Cellv accepta expressament la comanda, sempre en el transcurs dels quinze dies següents d’haver estat rebuda la comanda pel Cellv . Un cop transcorregut aquest termini sense resposta per part del Cellv, el client deixa d’estar vinculat i el contracte de compravenda es considera no realitzat.

Durant el procediment de comanda, el client té la possibilitat de comprovar que les indicacions que el mateix ha realitzat estan exemptes d’errors abans que la comanda es faci arribar finalment al Cellv.

En cas que el producte o servei sol·licitat no estigui disponible en el moment de la compra o al Cellv li sigui impossible de complimentar, aquesta circumstància se li comunicarà al client de forma immediata. En aquest cas, el Cellv es reserva el dret de retirar-se del contracte. S’exclou qualsevol possible reclamació del client a causa de la impossibilitat de compliment del contracte.

En cas que el producte adquirit sigui un curs online, el Cellv es compromet a posar a disposició del client el curs de formació en línia, objecte del servei adquirit, durant un període de 6 mesos a partir de el moment en el qual s’estableix el contracte.

A no ser que s’hagi indicat o s’hagi acordat expressament el contrari amb el Cellv, el comprador d’un curs adquireix una autorització d’accés per a una llicència d’ús no exclusiva.

No es permet traspassar o cedir les dades d’accés al curs o servei adquirit. El client ha de assegurar-se que les seves dades d’accés no siguin coneguts per tercers, encara que sigui involuntàriament.

En cas que que el Cellv tingui sospites fundades que els productes que s’ofereixen en línia s’estan utilitzant de forma no permesa o abusiva, es reserva el dret de prendre mesures adequades després d’establir contacte amb el client. Aquestes mesures poden ser entre d’altres, sense ser les úniques possibles, un canvi de la contrasenya del compte d’usuari en qüestió, la desactivació provisional de l’accés o l’eliminació del compte d’usuari afectat amb resolució automàtica del contracte i sense que hi hagi dret per part del client de cap indemnització o devolució dels imports satisfets.

El client efectuarà els pagaments sense ocasionar despeses addicionals i sense fer cap tipus de deducció. S’haurà d’observar, en el seu cas, el compliment de totes les prescripcions referents a operacions amb divises. El client no podrà compensar ni descomptar de les quantitats degudes al Cellv aquelles que el client reclami al Cellv.

El client pot triar entre les següents formes de pagament: targeta de crèdit (Mastercard, Visa, PayPal,…) o factura per a pagament per transferència bancària o rebut domiciliat a la conta del client. En cas de pagament amb targeta de crèdit o rebut domiciliat, en el comprovant de pagament apareix com a referència Centre Excursionista de Llinars, Cellv, o www.cellv.cat.

En cas de demores en els pagaments, encara que afectin només a una part del preu de venda, es meriten interessos de demora a el tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu incrementat en 5 punts percentuals, així com interessos compostos pel mateix valor. Com a conseqüència d’una demora en els pagaments Cellv es reserva el dret de reclamar al client tots els imports que el meritat impagament li causin.

Així mateix, en cas d’una demora en el pagament, totes les despeses relacionades amb el cobrament del deute, com ara despeses de constrenyiment i totes les costes que sorgeixin com a conseqüència d’una representació legal tant en procediments judicials com extrajudicials, són a càrrec de el client encara que la seva intervenció no sigui expressament necessària. El Cellv no està obligat a enviar prèviament una nota de constrenyiment.

El client pot desistir d’un contracte de venda a distància ja establert o pot revocar una declaració d’intenció de contracte de venda a distància en un termini de 14 dies laborables, no comptant el dissabte com a dia laborable. El termini comença el dia en què el client rep l’article, objecte de la compra o la conformitat del Cellv en cas de serveis. L’enviament dins del termini estipulat de la declaració de revocació o de desistiment és suficient per a l’observança del termini. Aquesta declaració de revocació o de desistiment ha de realitzar-se per la mateixa via que la declaració d’intenció de contracte o de l’oferta per a l’establiment del contracte o mitjan correu electrònic dirigit a secretaria@cellv.com.

Es considera que el servei està realitzat quan s’ha establert l’accés a un o diversos cursos de formació en línia, subscripcions de formació o el Cellv ha començat a prestar el servei de que es tracti. A partir d’aquest moment queda exclosa la revocació. Segons la regulació vigent, en el cas de serveis, que no són serveis financers, el dret de revocació acaba quan l’empresari ha començat la realització del servei comptant amb l’aprovació expressa del consumidor, abans de la finalització del termini de revocació, o quan el consumidor hagi donat lloc o permès el servei. En els contractes sobre cursos de formació en línia o subscripcions de formació en els quals l’abonat, a el mateix temps que es dóna d’alta, obté l’accés a el curs, el dret de revocació acaba en aquest moment.
En els contractes sobre prestació de serveis el dret de revocació acaba quan el client dona al Cellv les credencials, passwords o paraules de pas perquè aquesta pugui començar a prestar el servei.

La responsabilitat del Cellv sobre qualsevol defecte d’un curs de formació es limita a la obligació del Cellv de substituir l’article defectuós. En el cas de prestació de serveis, com per exemple el servei de manteniment d’un web i tenint en compte que el client també pot accedir al meritat web, en cas que es pugui demostrar mala praxis per part del Cellv, la màxima indemnització que el client podrà reclamar al Cellv serà del import d’una mensualitat del cost del servei.

El Cellv no assumeix cap responsabilitat sobre avaries tècniques en el funcionament de la botiga d’internet. El Cellv es reserva igualment el dret de suspendre el funcionament en qualsevol moment, això últim, però, sense perjudici que es tramitin degudament aquells contractes ja establerts. Tot i l’extremada cura amb què actua i de la utilització de les tècniques més actuals, el Cellv no pot oferir cap garantia sobre una accessibilitat permanent al seu servidor. Una avaria transitòria o un inaccessibilitat transitòria del servidor no autoritzen a l’abonat a revocar un contracte o a reclamar indemnitzacions.

El client atorga el seu consentiment per què el Cellv determini, emmagatzemi i gestioni dades informàticament sobre persones com ara nom, cognoms, codi postal, adreça, número de telèfon, número de fax, adreça de correu electrònic, adreça d’internet, data de naixement, dades bancaris, etc., per a fins d’establiment i gestió del contracte.

Qualsevol requeriment fefaent que les parts s’hagin de fer serà fet per qualsevol mitja dels admesos en dret i preferentment a traves de correu electrònic dirigit a les direccions que a cada part li consten del la part contrària, en el cas del Cellv a secretaria@cellv.cat a traves d’un intermediari de confiança.